หน้าที่ ( 28 ) / 30


9 พ.ย.58 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
อภิปรายเรื่อง แผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8/2558 การอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557(ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง)