หน้าที่ ( 27 ) / 30


17 พ.ย.58 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
อภิปรายเรื่อง แผนการปฏิรูปด้านสังคม
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 11/2558 การอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557(ด้านสังคม)