หน้าที่ ( 19 ) / 30


1 มี.ค.59 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะการปฎิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน  เรื่อง ข้อสังเกตในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่...)พ.ศ....  ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 10/2559