หน้าที่ ( 22 ) / 30


9 ก.พ.2559 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ร่างเบื้องต้น)     ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 6/2559