หน้าที่ ( 21 ) / 30


16 ก.พ.59 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สปท. อภิปรายเสนอแนะ เรื่อง การจัดทำ การกำหนดและการขับเคลื่อนกฏหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ........  รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8/2559