หน้าที่ ( 17 ) / 30


8 มี.ค. 59 -  กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  เร่งแจง เจ้าของอาคารและหน่วยราชการ  ก่อนกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน อาคารด้านพลังงาน มีผลบังคับใช้ กลางปีนี้    ขณะ 1 เม.ย. เตรียมจัดสัมมนาระดับประเทศ รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน

            ศ.ดุสิต เครืองาม  รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คนที่ สอง และประธานอนุ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์ พลังงาน พร้อมด้วยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ที่ปรึกษา กมธ.  และ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา โฆษก กมธ. คนที่สอง แถลงที่รัฐสภาว่า  คณะ กมธ. ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน พลังงาน ไปยังเจ้าของอาคาร และหน่วยงานราชการ เพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อม  ก่อนมีการบังคับใช้กฎกระทรวง  หลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ได้เสนอรายงานว่าด้วยเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว   และคาดว่ากฎกระทรวงจะมีผล  บังคับใช้ได้ภายในกลางปีนี้   ทั้งนี้ เมื่อกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้  เจ้าของอาคารที่เข้าข่าย นอกจากจะต้องยื่นแบบขอก่อสร้างด้านโยธา สุขาภิบาล เครื่องกล ไฟฟ้าทั่วไป ที่สำนักงานเขต เทศบาล อบต. พิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างแล้ว  จะต้องมีแบบและรายการที่แสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบและใช้วัสดุที่สอดคล้อง กับกฎกระทรวงที่กำหนดให้ประหยัดพลังงานด้วย    อย่างไรก็ตาม   1 เม.ย. นี้  กมธ. จะจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎ กระทรวง และมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว จะเป็นการสัมมนาระดับประเทศ


ที่มา : http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=5613#.VuACcOaOJp0