หน้าที่ ( 12 ) / 30


1 เม.ย.59   พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สปท.-กรรมาธิการฯ ด้านพลังงานและโฆษกกรรมาธิการ ร่วมสัมมนาและทำหน้าที่พิธีกร    การสัมมนา เรื่อง รับฟังความคิดเห็น การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน(Building Energy Code: BEC) จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) วันศุกร์ที่ 1 เม.ย.2559 เวลา 08.30  - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานเรื่อง อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ณ อาคาร SCG 100 ปี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน