หน้าที่ ( 16 ) / 30


  14 มี.ค.59   พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา(การประเมินการศึกษาฯ)  ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  เสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 12/2559