หน้าที่ ( 11 ) / 30


3 เม.ย.59 เวลา 08.00-12.00น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ภริยา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 18 ปี โดย มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ

       หลังจากนั้นได้มีการอภิปรายหัวข้อ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อะไรกับประเทศช­าติ และประชาชน" โดยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) ได้แก่ ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, รศ.ดร. เจษฏ์ โทณะวณิก อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ บรรเจิด สังคะเนติ อดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร