หน้าที่ ( 8 ) / 30


25 เม.ย.59   พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. /สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะการปฎิรูปกฎหมายและระบบจัดการขยะมลฝอยชุมชนของประเทศ    ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 19/2559