หน้าที่ ( 2 ) / 30


8 ส.ค.59 เวลา 11.34น. พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร./สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะการปฎิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยุเนียน ตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ     เสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 40/2559