Previous หน้าที่ ( 1 ) / 30


25 ต.ค.2559   พล.ต.ท.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา(สบ 10)/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) อภิปรายเสนอแนะการวางแผนกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ ตามรายงานของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  เสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 54/2559