ประวัติและผลงาน พล.ต.ต.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา (1,065 วันเพื่อประชาชน)