ประวัติและผลงาน พล.ต.ต.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา (595 วันผู้การปากน้ำ)